01-May-2017 Morning Satsang by Paramahamsa Nithyananda

See video

சதாசிவத்துவம் - மனித உடல் எடுத்த எல்லோரையும் அழைக்கின்றேன்!

நித்யானந்த பீடம் பிடதியில், இரண்டு நாள் நடைபெற்ற சதாசிவோஹம் எனும் தியான வகுப்பில், பரமஹம்சர் திருவாய்மொழிந்தருளிய வகுப்பில் இருந்து எடுக்கப்பட்ட சத்சங்கம். அமீபாவிலிருந்து... மீன் - உடல் வளர்ச்சி மீனிலிருந்து.. குரங்கு - உடல்,மன வளர்ச்சி குரங்கிலிருந்து... மனிதன் - உடல் - மன, உயிர் வளர்ச்சி மனிதனில் இருந்து.. இறை மனிதன் - உடல் - மன - உயிர், ஷக்தி வளர்ச்சி! மனிதர்களை அடுத்த நிலைக்கு எடுத்துச் செல்லும் நேரம் வந்துவிட்டது! மனிதனி;ல் இருந்து.. இறை சக்தியை வெளிப்படுத்துகின்ற, ஞானபுருஷர்கள், சித்தர்கள் போன்று சக்திகளை வெளிப்படுத்தும் நேரம் வந்துவிட்டது!! அடுத்த 1 வருடத்திற்கு. 10,...

Search all of Swamiji's Morning Satsangs here >>

Latest Articles

Life is far beyond reason and logic. All the laws, rules and regulations are based on partial...
Yoga - a continuous happening inside you!
MANY translate Yoga as ‘union’. Please understand, Yoga is not ‘union’. It is ‘uniting’. Yoga is...
Celebrate your relationships
Have you taken an honest look at your relationships? In every relationship, we are constantly...
You are unique
What are the words you use to compare yourself to others? Beautiful, poor, clever, unlucky,...
Desire in Relationships
What is the meaning of desire in our relationships? Basically, all of the suffering we experience...
Karma and Relationships
Have you ever wondered ‘Why me?’ when thing start to go wrong in your life for no apparent reason?...
Instinct, intellect, intelligence, intuition
We all use a mix of instinct, intellect, intelligence and intuition to handle our external and...
Inspiration for conscious living
“Being a natural inspiration for conscious living for those around you is living enlightenment.”
Why temples?
Who has not felt, at some point of their life, an intense desire to connect with the Divine? In the...
Temples are the energy-fields of enlightened beings
A temple is a place where an intense Cosmic energy is available for everyone to experience...
Some scientific research on meditation
Science is just now getting glimpses of the tremendous power of meditation to completely change the...
How to handle negative emotions
We are always afraid of our emotions, especially our negative emotions. We never give full play to...
Yoga and anti-aging
Anyone on earth would love to find the secret of anti- aging and eternal youth! The yogis of...
Lust to love
Lust! A word loaded with all the wrong meanings! What is lust, really? And how is it different from...
Five Attitudes for Excellence
Contrary to what we imagine, the simple attitudes we were taught as children are also some of the...
The Power of Simple Changes
You don’t know the power of simple changes that you can make in your life. Somehow we don’t respect...
What is a beginner's mind
By definition, having a beginner’s mind means having an attitude of openness, eagerness, and...
Depressed? Switch to a new track!
So much is being said about depression these days, that we have forgotten that depression is not...
Change Your Mind – Change Your Brain
Most of us when asked to point to where our brain is, will point to our head. In the same way, if...
Wealth is for high achievers
Do you feel how hard you work, you just can’t seem to create enough wealth?
Wealth is life energy
Wealth can be equated to the life energy you express. It is a straight equation! If wealth is one...
Wealth and pain - break the connection
Wealth - what a strange word! The moment it is uttered, it throws up a whole volley of emotions and...
Enlightened Parenting
Enlightened Parenting. These two words have such energy and potential. Wouldn’t we all want to...
5 ways to enhance your relationships
If your partner, child or friend is upset and sharing their feelings with you, just LISTEN. 90% of...
Awaken Love
ABOUT THE TECHNIQUE The best way to experience love is to become love!
Are leaders born or made?
The eternal question: are leaders born or made? The truth is, both. Although we are always being...
Be Total!
ABOUT THE TECHNIQUE When was the last time you sang with your eyes? Danced with your smile...
Vegetarianism - The Healthier Choice
The first twenty minutes immediately after we wake up in the morning, plays a vital role in shaping...
Secrets of conflict-free living
What is ‘living a conflict-free life’? It is living completely at ease with your body, your...
Is a guru necessary for enlightenment?
Yes and no! The guru or master is not a vyakti (person) as we imagine. He is a tattva (principle)....
3 ways to enjoy meditation
In the beginning, keep aside at least half an hour for meditation everyday. Even if you plan on...
Statue!
ABOUT THE TECHNIQUE There are three aspects to our life: doing, having and being...

News

NithyanandaDischarge petitions filed by Lenin Karuppan and Arathi Rao, the main accused in the conspiracy against Swami Nithyananda Dismissed
Principal Sessions Court Ramanagara rejects petition by Lenin Karuppan and Arathi Rao, the main accused in the conspiracy against Swami Nithyananda,

NithyanandaFalse case against Paramahamsa Nithyananda quashed
The Hon'ble High Court of Madras in a hard hitting judgement quashed the case filed against Swami Nithyananda in 2010 alleging that he had cheated and had hurt religious sentiments. The Court heard at length the arguments noting that a private TV channel had telecast a false video footage...

NithyanandaSupreme Court stays start of trial proceedings against Swami Nithyananda
In a major victory for Swami Nithyananda, the Hon'ble Supreme Court of India on 6 February 2017 stayed the start of trial proceedings in the false case filed by Lenin Karuppan in 2010 against Swami Nithyananda.

NithyanandaHH Paramahamsa Nithyananda's 40th Avatardinotsava Celebrations
Bengaluru Adheenam witnessed today the grand celebrations of the 40th Avatadinotsava (day of incarnation) of HH Sri Paramahamsa Nithyananda Swami. Paramahamsa Nithyananda was born on this day of the Chitra Nakshatra in the divine temple town of Thiruvannamalai in the year 1978. Having been...

Legal Victory For Sri Paramahamsa Nithyananda in Sriperumbudur
The Hon'ble High Court of Madras in a hard hitting judgement quashed the case filed against Swami Nithyananda in 2010 alleging that he had hurt religious sentiments. The Court noted in his judgement that a private TV channel had telecast a false video footage alleged to be that of the...

NithyanandaThousands From More than 60 Countries Convert to Hinduism in Bengaluru
Sadashiva, in his Agamas, has clearly defined a set of initiations for someone who wants to officially become a Hindu. For Millenia these four Deekshas – Samaya Deeksha, Visesha Deeksha, Nirvana Deeksha and Acharya Abhisheka – have been followed in the traditional Shaivite Mutts for anyone...

NithyanandaParamahamsa Nithyananda Offers Shraddhanjali to Pujya Sri Pramukh Swami Maharaj
We at Nithyananda Peetham offer our heartfelt shraddhanjali to Pujya Pramukh SwamiMaharaj on his attaining Mahasamadhi. His contribution to spreading the teachings ofBhagwan Swaminarayan and the rich spiritual and cultural heritage of Bharat far and wide,has been exemplary and inspiring to all...

NithyanandaLenin Karuppan’s false case against Swami Nithyananda quashed by Hon’ble High Court of Karnataka
In a major victory, the false case filed by Lenin Karuppan in 2010 against Swami Nithyananda was quashed by the Hon’ble High Court of Karnataka today. Delivering the judgment in a packed Court hall, the Court ruled that the entire case filed by Lenin Karuppan against Swami Nithyananda was false...

Nithyananda HC Orders Releasing DocumentsLandmark judgment in Swami Nithyananda case
In a landmark judgment in the Swami Nithyananda case, the Hon’ble High Court of Karnataka has ordered for the production of all the documents and evidences that had been collected by the police but not yet produced to the Court. These include the medical reports of the alleged rape victim Ms....

NithyanandaRevelations about Yoga by Paramahamsa Nithyananda
Anti Hindu and extortionist forces upset with the amazing success of the Kumbh are trying to create a silly news story about some vendors claiming that they haven't been paid as per their expectations. The The First truth he revealed was that yoga did not originate from Patanjali. With all...

NithyanandaLocal Extortionist Mafia and Media Houses Trying to Malign Paramahamsa Nithyananda and the Ujjain Simhasth Kumbh 2016
Anti Hindu and extortionist forces upset with the amazing success of the Kumbh are trying to create a silly news story about some vendors claiming that they haven't been paid as per their expectations. The Nithyanada Peetam has clarified unambigiuosly that absolutely no contract has been...

Shuddhadvaitam program of Paramahamsa Nithyananda starts at Kumbh MelaPowerful 21-day “Shuddhadvaitam” program of Paramahamsa Nithyananda starts at Kumbh Mela
The 21-day “Shuddadvaitam” got to a grand start at the Simhasth Kumbh Mela Ujjain with powerful darshans, meditations and kundalini awakening processes.

Online Pratyaksha Paduka Puja

 

Offer your gratitude to His Holiness Paramahamsa Nithyananda

Daily Online Pada Puja through Nayana Deeksha (2-way Video Conferencing) Register to offer Pratyaksha Pada Puja Online

 

Nithyananda Yoga

 

Nithyananda Yoga - Scriptural References from the Source

Click here to read!

 

The original Yoga from the Source

Click here to read!

 

Nithyananda University Press

 

Pramanas - Study the VedaAgamas, the Source Scriptures.

Learn:
Jnana Pada - Radiating Sadashivatva
Kriya Pada - Actions to Connect with Sadashiva
Carya Pada - Enlightened Lifestyle
Click here to read!

 

Bhaga Shastra

 

The Ancient Cook Book of Mahadeva

Preview the English translation work in progress of Mahadeva's Bhaga Sastra here

 

Nithyananda University Press

 

Find all the recent Books here

Read the e-books online at http://books.nithyananda.org/

 

Guru Purnima 2016 Releases (click to read)

1)  Avatar Shastra - The Science of Descent (Vol 1)

 

Vijayadasami 2015 Releases (click to read)

1) Insights from the Avatar (Vol. 1 of 108)

 

14th Anniversary 14th April, 2015 Releases

1) New Book on COSMIC TRUTHS - Akashic Readings on birth, death, life and beyond

Shivaratri 2015 Releases

1) Essence of Living Enlightenment (in Spanish) - Click here to Read
2) Upanishads the Source Book - Click here to Read
3) Upanishads the Source Book in Gujarathi - Click here to Read
4) Upanishads the Source Book in Spanish - Click here to Read

Jayanthi 2015 Release

Introduction to Upanishads

Science of Living Enlightenment


Rudrabhishekam Mantra & Procedure

Sri Rudram Book and audio download

Pada Puja Mantra with Meaning

Download the Mantra with Meaning in English

Nithyananda Vedic Calendar
Click to see Nithyananda Vedic Calendar

Nithya Dhyaan Guided Meditation

Click here for Nithya Dhyaan Guided Meditation

Swapoornatva Kriya Process

Ring Tones


The Nirahara Samyama
Visit the Nithyananda Niraharis >>

Watch Swamiji's video on Nirahara Samyama Click here >>

more details on Nirahara Samyama at bfoodfree.orgPerform Pratyaksha Pada Puja Online to our beloved Master 
e-Pratyaksha Pada Puja